Chung cư HH1A Linh đàm, Những căn chênh thấp và không chênh